Voorafgaand aan een vol sportweekend in Drenthe, hebben de Vereniging van Sport Gemeenten, de Nederlandse Sportraad en SportDrenthe samen met de Drentse Gemeenten en de Provincie Drenthe stilgestaan bij ontwikkelingen met betrekking tot sportbeleid. In een vol programma werd er gepraat over de staat van de sport in Drenthe en Nederland. Duidelijk werd dat door samenspel de inzet van sport en bewegen gestimuleerd kan worden. In de avond werd er speciaal ingezoomd op de lokale sportakkoorden en organiseerde het Kenniscentrum Events een sessie over het organiseren van sportieve activiteiten in de natuur.

Steeds meer aandacht
Sinds afgelopen voorjaar is het thema evenementen in de natuur steeds meer onder een vergrootglas komen te liggen. Na de coronapandemie hebben veel mensen weer zin om evenementen en festivals te bezoeken. Maar ondertussen is het gebruik van natuurgebieden in de vrije tijd ook enorm toegenomen in de corona jaren. Ondertussen is ook veel aandacht voor natuurbescherming en ontstaan er soms botsende belangen tussen gebruikersgroepen en natuurberming.

Zo kwam in 2021 veel in het nieuws dat deel van de MTB routes in Overijssel gesloten moest worden vanwege soorten die overreden werden. In Drenthe was er veel media-aandacht rondom de afgelasting van de theatervoorstelling Pauperparadijs nabij een natuurgebied en onenigheid over de vergunning van off-road evenementen in gemeente De Wolden. In beide gevallen draaide het hierbij om te veel stikstofneerslag in een nabijgelegen natuurgebied dat schadelijk is voor de natuur.

Bij veel mensen is het beeld ontstaan dat het hier nieuwe wetgeving betreft die het organiseren van evenementen in de natuur moeilijker maken. Het betreft echter de Wet natuurbescherming (Wnb) die al op 1 januari 2017 is aangenomen. Provincies zijn belast met de taak om deze wet te handhaven, terwijl vergunningen van evenementen door gemeenten moeten worden afgegeven. Nu in heel Nederland er steeds vaker een handhavingsverzoek gedaan wordt richting provincies om de wetgeving scherper te gaan handhaven, is er een hoop onduidelijkheid spanning ontstaan rondom dit thema. Het Kenniscentrum Events wil samen met haar partners graag uitzoeken welke mogelijkheden er precies zijn om toch de natuur te kunnen beleven, zonder dat er onrecht gedaan wordt aan planten en diersoorten. Tijdens deze sessie verzorgde de provincie Drenthe een inleiding op het thema en ging in gesprek met organisatoren die tegen dit thema aanlopen.

Wat is het vraagstuk?
Gewoonlijk hebben organisatoren van evenementen vooral contact met de gemeente als het gaat om het verkrijgen van een vergunning. Deze heeft als doel dat iedereen veilig kan genieten van het evenement en dat er geen negatieve effecten ontstaan op de omgeving (overlast). Voor het afgeven van een natuurvergunning is de provincie echter het bevoegd gezag. Voor het organiseren van een evenement in of nabij 1 van de 14 Natura 2000-gebieden in Drenthe, moet u onderzoeken of dat geen negatieve effecten heeft voor beschermde dieren en planten. Het verkrijgen van een natuurvergunning is een langdurig proces (minimaal 24 weken). Gelukkig hebben veel evenementen niet per se een natuurvergunning nodig, maar zij moeten wel aan kunnen tonen dat deze niet nodig is. Kan je dit niet, dan loop je het risico dat het evenement moet worden afgelast zodra er een handhavingsverzoek komt of als er steekproefsgewijs gehandhaafd wordt.

Een evenement dient vooraf te onderzoeken:

  • Stikstofberekening: beoordeel of het evenement geen extra stikstofbelasting veroorzaakt op omliggende Natura 2000 gebieden. Een stikstofberekening kunt als organisator zelf maken via de AERIUS calculator. Mocht uw evenementen stikstofdepositie (neerslag) veroorzaken, dan dient u maatregelen te nemen. Mogelijke maatregelen worden beschreven op deze pagina van de provincie Drenthe.
  • Quick scan Wnb: Om te onderzoeken of uw evenement conflicten veroorzaakt met de Wet natuurbescherming op het gebied van soortenbescherming, dient er een quickscan uitgevoerd te worden door een ecologisch deskundige van een onafhankelijk adviesbureau. Dit onderzoek dient eens per drie jaar uitgevoerd te worden, of opnieuw als er grote wijzigingen plaatsvinden in de opzet van het evenement. Er is een Netwerk Groene Bureaus waar gebruik gemaakt kan worden als het gaat om ecologische adviesbureaus.
  • Voortoets oveige effecten: Zodra een evenement dichtbij (circa 500 meter) of in een Natura 2000-gebied plaatsvindt, moet er ook getoetst worden of het evenement leidt tot nadelige effecten op het Natura 2000-gebied als gevolg van ‘overige effecten’. Denk hierbij aan invloeden zoals geluid, licht en optische verstoring. Als er significante effecten zijn, dan is een natuurvergunning noodzakelijk.

Brochure ‘Evenementen en de natuur in Drenthe’
De provincie vindt het belangrijk dat we de natuur kunnen beleven, maar om dat te kunnen blijven doen, moet deze ook beschermd worden. Er is een brochure gemaakt Evenementen en de natuur in Drenthe, waarin de regels en de acties voor organisatoren worden toegelicht. Iedereen beseft zich dat er nogal wat op organisatoren afkomt. Niet alleen het uitvoeren van een stikstofberekening, die best complex is, maar ook de kosten die horen bij een quickscan. En dan hebben we het nog niet eens over de mogelijke uitkomst dat een evenement wel negatieve effecten heeft en het evenement opnieuw zal moeten ontwerpen.

Samen met onze partners willen wij als Kenniscentrum Events in 2022 uitzoeken hoe wij organisatoren kunnen ondersteunen en ontlasten op dit thema. We willen verkennen of we meer kunnen doen qua voorlichting, of er mogelijkheden zijn om het proces te vereenvoudigen en of ons Event Support Team een bijdrage kan leveren. Heeft u vragen over het thema evenementen in de natuur, neem dan gerust contact op: info@kenniscentrumevents.nl.