Tijdens het webinar ‘update evenementen in Drenthe’ was er de mogelijkheid om vragen te stellen in de chat. Veel vragen zijn tijdens het webinar behandeld, voor sommige vragen is dit live niet gelukt. Met deze Q&A zetten wij de belangrijkste vragen op een rijtje.

Wat is de verwachting ten aanzien van evenementen in september?
De verwachting is dat de vaccinatiegraad tegen die tijd zodanig is dat alle beperkende maatregelen er af zijn en evenementen weer als vanouds mogelijk zijn. Deze verwachting is geuit door het kabinet.

Hoe om te gaan met de beperkingen bij een gratis evenement?
Als je een evenement organiseert zonder toegangscontrole, dan is het niet mogelijk om een CoronaCheck in te zetten en is de 1,5 meter regel en dien je voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen om deze te waarborgen. Is de aard van het evenement zo dat dit niet wenselijk is, dan zal het event afgesloten moeten worden en zal er een toegangscontrole met de CoronaCheck App plaats moeten vinden.

Hoe gaat er omgegaan worden met evenementen waarbij er op de openbare weg gesport wordt? Bijvoorbeeld een wielerkoers of loopevenement?
De 1,5 meter geldt hier voor de toeschouwers. Er moet aannemelijk gemaakt worden dat het aantal toeschouwers in verhouding staan met de ruimte om afstand te bewaren. Op drukke punten, bijvoorbeeld bij de finish zullen extra maatregelen getroffen moeten worden.
De sporters zelf vallen onder het ‘sportregime’, in stap 3 is dit max 50 en in stap 4 is dit zonder beperkingen. Sporters zelf hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Wat wordt er verwacht van een toegangscontrole?
In deze video wordt dat goed uitgelegd. Voor organisatoren is er een aparte app die als scanner fungeert voor de CoronaCheck app. Deze kan eenvoudig op een smartphone geïnstalleerd worden en is gratis in gebruik.

Zijn er kosten verbonden aan testen voor toegang (voor organisatoren of bezoekers)
Nee.

Hoe kan de organisator het toegangsbewijs controleren?
Na het scannen van het coronatoegangsbewijs van de bezoeker, in de vorm van een QR-code, zie je een groen scherm met een vinkje. Dit betekent dat de bezoeker een geldige negatieve uitslag heeft, gevaccineerd is of hersteld is van corona en daarom veilig naar binnen kan. Kijk voor meer informatie op www.coronacheck.nl/scanner.

Moet je een toegangsevenement vooraf aanmelden?
Dit geldt voor evenementen met meer dan 1.000 bezoekers, zodat de testcapaciteit kan worden opgeschaald. Zie hier de website Testen voor Toegang: https://testenvoortoegang.org/organis…

Moet personeel getest worden?
Personeel krijgt een dringend advies maar het mag niet worden verplicht. De vrijwilliger wordt gezien als personeel.

Is na volledige vaccinatie  testen niet meer nodig?
Na volledige vaccinatie is testen niet meer nodig. Je moet dit dan wel via de CoronaCheck app kunnen laten zien. Deze functie is inmiddels beschikbaar.

Kan er meer als je iets voor kinderen organiseert?
Ja, georganiseerde jeugdactiviteiten vormen een uitzondering op groepsgrootte en op onderlinge afstand.

Hoe zit het met testen van kinderen?
Kinderen moeten vanaf 13 jaar worden getest: zie site Testen voor Toegang:  Zie ook veelgestelde vragen https://www.testenvoortoegang.org/

Een tweedaags evenement van kleine schaal, kan dat wel?
Voor evenementen geldt voorlopig de maximale duur van 24 uur. Hierbij worden bijvoorbeeld festivals bedoeld waarbij mensen op het terrein blijven overnachten. Dit kan pas weer in de volgende fase.
Een evenementen dat twee dagen lang activiteiten heeft, maar waarbij de bezoekers/deelnemers tussentijds niet op het terrein blijven (braderie, meerdaags sportevenement), gelden gewoon als twee losse evenementendagen en kunnen wel.

Hoe organiseer je een tentfeest deze zomer?
Placeren en 1,5 meter afstand houden is hier lastig te bewaken. Advies is om dit te organiseren met toegang vanuit de CoronaCheck app.

Hoe zit het met ventilatie van tentfeesten?
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het effect van ventilatie in relatie tot Covid-19. Op dit moment wordt geadviseerd wordt om zo veel mogelijk te ventileren maar minimaal de ventilatienormen volgens het bouwbesluit aan te houden. Voor meer informatie zie: Ventilatie en COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl) en Ventilatie en luchtreiniging | RIVM

Wat is het vooruitzicht voor evenementen die niet afgesloten kunnen worden zoals parades, bloemencorso’s, tochten met versierde wagens, grasbaanraces?
Deze evenementen zijn nog lastig te organiseren omdat bij de toestroom van publiek het als organisator lastig is de 1,5 meter afstand te waarborgen. Belangrijk is de hoeveelheid ruimte ten opzichte van de verwachtte hoeveelheid publiek. Zeker als er veel publiek verwacht wordt dan nemen de kansen toe in september, als de (1,5m) maatregelen verder zijn losgelaten.

Vanaf wanneer zou het weer haalbaar zijn om een circus te laten komen?
Circus valt onder een evenement. Dus óf basisregels en 1.5 meter (met dus beperkt publiek) óf meer mensen toelaten met een coronacheck.

Is een openlucht kerkdienst volgens de grondwet een evenement?
Art. 6 grondwet:
1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Een openlucht kerkdienst valt hier onder ‘2’ en is dus een ‘evenement’ met bijbehorende kaders.

Garantiefonds
Een evenement komt alleen in aanmerking voor het garantiefonds als het evenement voor corona al georganiseerd werd en er de afgelopen twee jaar een annuleringsverzekering was afgesloten. Dit gaat om de grote professionele evenementen, concerten/festival etc.

Alle informatie over het garantiefonds is hier te vinden: Subsidieregeling evenementen aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Tips voor organisatoren

  • Kijk goed naar locaties als dierentuinen, pretparken hoe zij het crowdmanagement organiseren. Kijk ook voor voorbeelden op kenniscentrumevents.nl
  • Houdt er rekening mee dat je meer tijd kwijt bent bij het toegang verlenen van mensen bij je evenement. Dit ivm controle van het toegangsbewijs en het coronatoegangsbewijs. Een tip is hierin om te werken met tijdslots om mensen te ontvangen.

Komt er een update van de VRD Checklist per 30 juni?
De checklist die door het Kenniscentrum Events gemaakt is, was voor doorstroomactiviteiten, in de tijd dat evenementen niet mochten. Er kan nu veel meer. De checklist is nog steeds van toepassing voor de evenementen die geen toegangsevenement zijn. Wij gaan deze updaten.

Er is ook een checklist voor de organisatie van evenementen in het algemeen. Als er aanleiding toe is wordt die geactualiseerd en wordt gepubliceerd op de website van de VRD en het Kenniscentrum Events.

Heeft u nog meer vragen, neem dan contact met het Kenniscentrum Events op: info@kenniscentrumevents.nl